Vedtægter

Vedtægter 16. april 2009
 
§ 1
Foreningens navn er "GlasmuseetsVenner". Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Ebeltoft, Syddjurs Kommune.
 
§ 2
Foreningens formål er: At øge kendskabet til og støtte interessen for Glasmuseet Ebeltoft, dets udstillinger og andre aktiviteter. At understøtte museets drift gennem praktisk og økonomisk hjælp. At arbejde for udbredelse af kendskabet til glaskunst gennem informationsvirksomhed, foredrag, kurser, udgivelse af publikationer, studiebesøg, ekskursioner etc. At understøtte glaskunstnere og glasmiljøer i Danmark. At støtte promovering af Ebeltoft som en markant national og international glasby.
 
§ 3
Enhver, der har interesse for foreningens formål, kan optages som medlem. Medlemskabet tegnes for et år ad gangen. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemskaber kan tegnes som: Personligt medlemskab Ægtepar/samlever medlemskab Eksklusivt medlemskab Der udstedes personligt medlemskort Den aktuelle kontingentstørrelse fremgår af foreningens indmeldelsesblanket. Det gælder også medlemsfordele som fx: Indbydelse til arrangementer og rejser m.v. Gratis adgang til Glasmuseet og rabat på medfølgende gæster Medlemsbladet ”Glasposten” Invitationer til ferniseringer Rabatter på glaskøb
 
§ 4
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for to år ad gangen, således at der det ene år vælges 3 medlemmer, det andet år 4. Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted til alle poster. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Glasmuseet Ebeltofts direktør deltager som observatør i bestyrelsens møder.
 
§ 5
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens årsregnskab aflægges efter almindelige anerkendte regnskabsprincipper, og underskrives af foreningens kasserer. Foreningens årsregnskab revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer. Årsregnskabet fremligger til gennemsyn på Glasmuseet Ebeltoft i 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
§ 6
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til medlemmerne. Generalforsamlingen skal være afholdt i Ebeltoft inden udgangen af januar kvartal. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet et tilstedeværende medlem dog kun kan repræsentere én fuldmagt.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for det/de kommende år.
  • Regnskab og budget
  • Fastsættelse af årskontingent og tillægskontingent til glaslotteriet.
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  • Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  • Eventuelt Glaslotteri
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 7 dage efter indkaldelsen.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt et medlem ønsker det.
 
Alle spørgsmål vedrørende forsamlingens ledelse, behandlingsmåde og stemmeafgivning afgøres af dirigenten.
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af ændringer i foreningens vedtægter eller beslutning om foreningens opløsning, hvortil kræves fremmøde af mindst halvdelen af foreningens medlemmer, hvoraf mindst 3/4 skal stemme for ændringerne.
Ved forslag til vedtægtsændringer eller forslag om foreningens opløsning skal dette fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men der i øvrigt er flertal for vedtægtsændringerne, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling inden en måned med mindst 8 dages varsel. Vedtagelse kræver herefter kun almindelig stemmeflerhed.
 
§ 7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter krav herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling og med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Bestyrelsen er forpligtet til senest 4 dage efter beslutning eller anmodning om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling at udsende indkaldelse til denne.
 
§ 8
Bestyrelsens arbejde ledes af den valgte formand. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt. Foreningens sekretær fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsens møder. Foreningen tegnes ved sin formand eller i dennes fravær af to bestyrelsesmedlemmer. Foreningen meddeler prokura til sin kasserer. Bestyrelsen har en række hovedopgaver, der løbende varetages og udvikles. Disse er oplistet i et særskilt supplement til vedtægterne. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men bestyrelsesmedlemmer kan få udgifter til transport og telefon refunderet.
 
§ 9
Alle medlemmer kan deltage i et årligt glaslotteriet mod at tegne et tillægskontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Glaslotteriet, der afvikles i forbindelse med den årlige generalforsamling, er beskrevet med regler og afvikling i et særskilt supplement til vedtægterne.
 
§ 10
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens formue den selvejende institution "Fonden for samlingen af Moderne International Glaskunst". Såfremt denne institution ikke måtte eksistere, tilfalder formuen efter den opløsende generalforsamlings beslutning en tilsvarende institution med et formål om almen udbredelse af kunstinteresse. Således vedtaget på foreningens generalforsamling 7. marts 2009 og bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling 16. april 2009.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Glasmuseets Venner

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft