Generalforsamling 2022

Generalforsamling Lørdag den 26. marts 2022 kl. 13.00
i Ebeltoft Golfclubs lokale Galgebakken 14, 8400 Ebeltoft

Hermed vedtægtsbestemt indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri

Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for det kommende år v/formanden.
3. Regnskab og budget v/kassereren
4. Fastsættelse af årskontingent og tillægskontingent til Glaslotteriet.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
8. Eventuelt
9. Glaslotteriet

Ad punkt 6 og 7:
Følgende best. medlemmer er på valg:
Jan Kock (ønsker ikke genvalg)
Birgit Engsig (villig til genvalg)
Christina Hellevik (villig til genvalg)

Følgende suppleanter er på valg:
Annette Nielsen (villig til genvalg og til valg til bestyrelsen)
Jonas Noël Niedermann (villig til genvalg)

Revisorerne og suppleanten er på valg:
Dan Andersen (villig til genvalg)
Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg)
Mogens Kaalbye, suppleant (villig til genvalg)

Der serveres sandwich samt kaffe, the, øl og vand, inden vi fortsætter med dagsordenen.

Ad punkt 8:
Glasmuseets beretning
Modtageren af Finn Lynggaards Fonds legat i 2021 Tobias Sode kommer og fortæller om sit virke.

Ad punkt 9:
Årets indkøb til glaslotteriet vil være udstillet.

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft