Generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamlingen 2011
 
Mødedato
Lørdag den 26. februar 2011
 
Mødetid
Klokken 13.00
 
Mødested
Sognegården i Ebeltoft
 
Indkaldte er
Mogens Kaalbye
Jan Kock
Jørgen Hoffgaard
Jørn Schouboe Bech
Thomas Skousen
Jytte Wainø
Karen Siune
 
Afbud
Ned Cantrell
Bodil Bast
 
Mogens Kaalbye bød velkommen.
 
Dagsorden
Valg af dirigent. Mads Pedersen blev valgt!
Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Bilag 2!
 
MK redegjorde for årets arbejde i GMV.
Godkendt!

Regnskab og budget. Se bilag 3!
JH fremlagde regnskabet.
JH fremlagde budget 2011.
 
Spørgsmål fra SIV om tilskud til museet, hvortil MK svarede at ingen penge var øremærkede til Museet. Kan ikke på forhånd sige at så og så meget får museet pr. år.

Hans Ringmacher mente, at når GMV kun satte 5.000 kr. ind pr. år, så ville FLF (Finn Lynggaard Fonden) efterhånden blive tømt, hvortil MK svarede, at i første omgang overførte vi 5.000 kr. pr. år. Måske kom der penge andre steder fra, da alle jo på et hvert tidspunkt endnu kan indbetale. Måske sker det, at FLF fader ud, måske kan GMV yde et større indskud. Godkendt!

Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet blev fastholdt.

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
 
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Mogens Kaalbye (villig til genvalg). Valgt!
Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg). Valgt!
Jytte Wainø (ønsker ikke at genopstille)
Forslag: Dan Andersen. Valgt!
Følgende suppleanter er på valg: Ned Cantrell (villig til genvalg) Valgt!
Bodil Bast. (Villig til genvalg) Valgt! Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 
Revisorer: Erling Hvid (Villig til genvalg) Valgt!
Peter Kristensen (villig til genvalg) Valgt!
Revisor suppleant: Eigil Berg. (Villig til genvalg) Valgt!

Eventuelt. Henning Kovsted skulle hilse fra DB, der desværre var forhindret i at møde op. 14. maj fejrer vi Glasmuseets 25 års jubilæum med opsætningen af den permanente forestået af Bjørn Nørgaard.
Husk at stille festklædte med hatte, som i de gode gamle dage.

2010 oversteg vore vildeste drømme på Glasmuseet. I 2009 kom der pludselig penge fra Kommunen til ombygning af Toldboden og Feriefonden bevilligede penge til Glasuniverset. I 2010 overskred Museet besøgstallet med 33%, - 52.846 besøgende. Takkede for samarbejdet med GMV, tonsvis af arbejdstimer og intellektuel hjælp. Udover de øvre etager takkede han også for kælderens renovering.

MK redegjorde kort om Madridturen i april/maj. JB fortalte kort om Midtjyllandsturen 4. september. TS redegjorde om kommende Sverigestur til Växjö 8.–9. oktober.

MK takkede for fremmødet til generalforsamlingen og overrakte Jytte Wainø en lille ”royal” gave, som tak for arbejdet i bestyrelsen.

Herefter kaffepause.
Jan Kock fortalte om sine og Torben Sode ture til Syrien, Israel og Indien. Så mange billeder fra Indien med deres perlefremstilling og ikke mindre interessant spejlproduktion på gammeldags vis med at blæse en stor kugle, vende posten og fylde flydende bly ind i kuglen, så det dannede en hinde. Resten bliver hældt ud. Glasset man brugte var gamle neonrør og andet ”godt”.

Årets Glaslotteri.
Jan indledte lodtrækningen af Glaslotteriet med at fortælle lidt om kriterierne for udvælgelsen af glasset. Hver indkøber redegjorde for sit indkøb.

Vindere i Glaslotteriet 2011:
Birgitta og Kai Liendgaard,
Århus Kuglevase af Yukimi Mutsumoto (USA)

J. B. Jensen, Silkeborg
Høj vase af Yukimi Mutsumoto (USA)
 
Bente Bruun, Ebeltoft
Flaskepost af Susanne Brecht (D)

Herdis Larsen, Viborg
Vase af Richard Racker (S)

Carsten Holmgaard, Esbjerg
Vase af Ned Cantrell

Birthe og Ole Boje, Ebeltoft
”Et solidt fundament” af Rikke Stenholt

Mette Brinch Thomsen, Ebeltoft
Objekt af Karen-Lise Krabbe

Karen Wonsild, Højbjerg
2 figurer af Jytte Mørch

Birgitte Mørck, Ebeltoft
Objekt af Torben Jørgensen

Egon Degn, Ebeltoft
Hoved af Claes Uvesten (S)

Bilag 2: Formandsberetning for året 2010
Året generelt Lad det være sagt med det samme – foreningsåret 2010 og frem til nu har været et mere roligt år! Forhåbentlig har medlemmerne ikke oplevet roligheden, som at bestyrelsen er slumret ind, for det er jo heller ikke tilfældet, men efter 2 -3 år med mange planer og aktiviteter var det fint nok at komme i en mere rolig driftssituation.
 
 • Udarbejdelse af 5 års visioner og planer, der blev præsenteret i 2007 og hvor stort set alle ideer og konkrete planer (fra hjemmeside og medlemskort over information og arrangementer til logo og Glasposten og udflugter og…) nu er gennemført.
 • På sidste års generalforsamling fremlagde bestyrelsen en 3 års plan, der skulle ny fokus på 5 hovedområder, fra medlemshvervning til nye medlemstilbud og arrangementer. Det vil jeg senere i beretningen komme ind på og give en status omkring.
På den forrige generalforsamling fik vi udvidet formålssætningen for venneforeningens aktiviteter, - der gav en noget bredere tilgang til at udbrede og understøtte kendskab og interesse for glaskunst. Så det store hovedsigte med Glasmuseets Venner er stadig at være:
 • Støtteforening for Glasmuseet i Ebeltoft og herunder udbrede kendskabet til museets og give praktisk og økonomisk bistand
 • At arbejde for udbredelse af kendskabet til og interessen for glaskunst Hertil kommer den tanke at Glasmuseet i Ebeltoft er hele Danmarks glasmuseum. Vi er som forening ikke blot venner af glasmuseet, men også venner af glas og glaskunst.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt et konstituerende møde, 4 egentlige bestyrelsesmøder. Herudover selvsagt et væld af mindre gruppemøder, redaktionsmøder, telefon- og mail-dialog, som det sig hører til. På det konstituerende møde blev alle bestyrelsesposter besat med både gamle og nye ansigter og funktioner. Af nytilkomne bestyrelsesmedlemmer fik vi Karen Siune og Jytte Wainø. Dette års generalforsamling lægger op til en enkelt ændring i bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet har været spændende og udfordrende og foregår i en ånd, der er præget af stor vilje til at gøre en indsats og bidrage.
 
Arrangementer
På arrangements- og tursiden har vi haft en række markante aktiviteter. Den store årlige glastur blev som sædvanligt en veltilrettelagt odyssé gennem glas - USA En flot retrospektiv tur for 30 medlemmer, der oplevede gamle og nye glasværksteder, imponerende glassamlinger, spændende og charmerende glaspusterier, galleri og museumsbesøg. En stor islandsk askesky var dog med til at sætte lidt unødig kolorit på turen.
 
GMV’s 25 års jubilæum blev med lidt forsinkelse markeret i oktober med en fernisering på museet, besøg ved Steffen Dam i Handrup og en festmiddag på ”Mellem Jyder” med god tilslutning. En glas- og keramiktur til det Fynske i maj blev et vellykket arrangement med 45 deltagere.
 
Vores aktører på Sjælland har ikke ligget på den lade side, og jeg kan blot i flæng nævne følgende arrangementer:
 • En éndagstur til Skåne
 • Et kirkebesøg kombineret med besøg ved Arken
I dette år er der allerede annonceret 3 arrangementer/udflugter til Skåne og til den Midtjyske glasverden, derudover den store Madrid-rejse til maj.
 
I et samarbejde med Folkeuniversitetet havde venneforeningen, med Jan Koch som primus motor, igangsat en foredragsrække om ”Dansk glasdesign”. Arrangementet blev gennemført over 6 gange i efteråret 2010 i Ebeltoft. En anden foredragsrække vil foregå i København her i foråret 2011.
 
Hertil kommer en række festlige ferniseringer på museet hvor alle medlemmer jo er indbudt og som traditionelt samler rigtig mange deltagere - også langvejs fra.
 
Perspektiv i Glasmuseets Venner
Med udgangspunkt i vores vision og handlingsplaner fra 2007 samt vedtægtsændringerne i 2009 har bestyrelsen kunnet ”vinkle” en række af planerne af - som gennemførte, jfr. tidligere nævnt. Som præsenteret på sidste års generalforsamling ville bestyrelsen – for den kommende 3 års periode – ved siden af de normale aktiviteter - koncentrere sig om 5 tiltag, som vi gerne vil udbygge og /eller igangsætte. Det er:
 • Markedsføring af Glasmuseets Venner - både i form af større synlighed, men i allerhøjeste grad nogle aktiviteter, som skal give flere medlemmer til foreningen.
 • Understøtning af glasmiljøer i Danmark og udbredelse af kendskab til moderne glaskunst
 • Aktiviteter og oplevelser, der kan bidrage til at understøtte begrebet Ebeltoft som ”Danmarks Glasby”
 • Etablering af Partnerskaber
 • Flere attraktive tilbud til medlemmerne af foreningen.

Markedsføring af GMV
Markedsføringen af GMV har i det forløbne år koncentreret sig om hvervning af flere medlemmer. Det er foregået med to initiativer: Det ene tiltag er opstilling af et borddisplay med informationsmateriale, indmeldelsesblanketter og gratis numre af Glasposten – opstillet ved institutioner, glasværksteder, samarbejdspartnere m.fl. Foreløbig er der fordelt 20 informationsdisplay, men vi satser på at komme op på 40-50.

Den anden mulighed for synliggørelse af GMV har været nogle ansigt-til-ansigt situationer, hvor glasvenner møder potentielle nye medlemmer. Det er gennemført 2 gange i foreningsåret. I forbindelse med Æblefestivalen og i forbindelse med Glaskunstnernes store udstilling ”AQUA” i Hundested, hvor venneforeningsmedlemmer agerede kustoder i næsten 3 uger for udstillingens knap 5.000 besøgende.

Vores hvervningsanstrengelser har giver 50-60 nye medlemmer i året. Men det må gerne blive flere, og vi satser på at intensivere anstrengelserne.
 
Samspillet med Glasmuseet
 • Samarbejdet med Glasmuseet har mange aspekter:
 • Omkring en række spændende arrangementer og udstillinger på det praktiske plan Praktisk hjælp i hus og have, i butik og reception.
 • Omkring ”Glasposten”
 • Frivillig hjælp når der bliver kaldt udover de mange mere eller mindre faste hjælpere.
Dette samarbejde foregår helt lydefrit og i en fin dialog og åbenhed med en række dygtige og parate medarbejdere. At der er et konstant ønske om mere frivillig hjælp – også ”med muskler” som Dagmar udtrykker det, er der dog kommet et par stykker mere af.
 
Partnerskaber
Som det har været nævnt i Glasposten tidligere, har Venneforeningen igangsat partnerskabsaftaler med en række gallerier, museer, glaskunstnere og specielt andre venneforeninger omkring glaskunst i både ind – og udland. Ideen er at skabe gode relationer – grundlag for besøg -, udveksle informationer om aktiviteter, udstillinger mv. Alt sammen aktiviteter og information der skal komme medlemmerne til gode gennem ”Glasposten”, vores hjemmeside og på anden vis.
 
Vi har i dag etableret 15 partnerskaber f.eks. med glasvenneforeninger i Holland, Spanien, Norge og Sverige. Samt en række institutioner og foreninger og glaskunstnere i Danmark.
 
Nogle resultater har vist sig – ud over løbende informativ virksomhed - idet flere partnerskaber er ”værter” for vores display med informationsmateriale om GMV og ikke mindst det aktuelle samarbejde med den spanske venneforening, der danner hele grundlaget for den kommende, årlige store glastur til Madrid her i maj måned.
 
Tillykke til den gamle nestor sagde vi i 2010
Ved årsskiftet 2010 kunne den gamle nestor udi glaskunsten og ideskaberen til Glasmuseet i Ebeltoft Finn Lynggaard - fejre sin 80 års fødselsdag. Det skulle fejres - også med en flot udstilling over Finns kunstnerliv ”Status 80”.
 
Men hvad skulle man give ham – hvordan skulle man hædre ham. Ideen blev født - en fond, som hæder til Finn og et legat til glæde og gavn for en dansk glaskunstner til videreudvikling og studierejse. Handsken var kastet og Venneforeningen tog den op i et samarbejde med museet, og i slutningen af året blev ideen rundkastet til venneforeningens medlemmer, glasbyens institutioner, museets leverandører og ikke mindst glaskunstnere i ind og udland. 80.000,- kr. blev det til – et imponerende resultat.
 
Der er dannet fundats, sammensat en bestyrelse, med Finn selv, så længe han vil, direktøren for museet og venneforeningens formand. En årlig uddeling af et legat på 10.000,- kr på Finns fødselsdag, vil således blive en markant begivenhed, som altså også venneforeningen har en god andel i.
 
Og her først på året 2011 – på Finns fødselsdag – blev det første legat på 10.000,- kr overrakt ved en lille festlighed på museet til årets legat- vinder - den unge Johanne Jahncke, der med en fin begrundet ansøgning, kan tage på studierejse til Murano her i sommer. Det skulle måske også lige nævnes at vi i fødselsdagsåret fik udsendt en lille gave til medlemmerne i form af en DVD - en film og en hyldest til Finn Lynggaard ”Sjæl af ild”.
 
Medlemsglas – en fortsættelse
Nye muligheder eller tilbud til venneforeningens medlemmer ligger altid på sinde. Det har jo hidtil handlet om information og oplevelser af forskellig art.
 
I sidste foreningsår blev der taget et initiativ – kraftig inspireret af den Hollandske glasvenneforening - om igangsætning af et medlemstilbud –et ”Årets Studioglas”.

Ideen indebærer at medlemmerne får mulighed for at købe et årets studioglas – èt stykke glaskunst blandt 30 nummererede og signerede unika. til et rimelig beløb. Kunstværket er fremstillet i en konkurrence mellem 3 unge glaskunstnere, hvoraf en bliver udvalgt til at fremstille de 30 værker.

Hele ideen er todelt, nemlig at give medlemmerne en mulighed for at erhverve et stykke kvalitets – glaskunst til en rimelig penge, men også at promovere og understøtte en ung glaskunstner i sin etablering/igangsætning.

Denne sidste aktivitet passer jo fint ind i et af foreningens nye mål ”At understøtte glasmiljøer i Danmark”. Sidste års vinder blev vores tidligere hyttemester Leif Møller Nielsen, der fremstillede en flot orange, venetiansk inspireret vase... I år er det Christian Nørgaard Christensen fra LUFTKRAFT Glasstudio , der har fremstillet et uhyrligt havdyr …det kan ses i sidste nummer af Glasposten og der er enkelte eksemplarer tilbage.
 
Apropos fødselsdag
Det var jo ikke bare Finn, der fejrede fødselsdag i 2010. Vores dronning - der som bekendt er medlem af venneforeningen, fik selvfølgelig sin fortjente fødselsdagshilsen på sin 70-årsdag, og kvitterede venligt herfor.
 
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for året der er gået – ikke mindst til mine bestyrelseskolleger, der har affundet sig med den samme formand endnu et år, men også til museets medarbejdere, en masse frivillige hjælpere og selvsagt til medlemmerne der bakker op.
 
Ebeltoft i februar 2011
 
Mogens Kaalbye

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft